Location : Home > About BMS > Contact Us

 Contact Us

__________________________________

Address: Zhijingang Campus, Zhejiang University
  Yuhangtang Road 866
  Hangzhou Zhejiang
  P.R.China
Postcode: 310058
Tel: +86(0)571 8898 1287
Fax: +86(0)571 8898 8094
E-mail jcyxzhb@zju.edu.cn
   

__________________________________