Contact Us

  Contact Us

  __________________________________

  Address: Zhijingang Campus, Zhejiang University
  Yuhangtang Road 866
  Hangzhou Zhejiang
  P.R.China
  Postcode: 310058
  Tel: +86(0)571 8898 1287
  Fax: +86(0)571 8898 8094
  E-mail jcyxzhb@zju.edu.cn

  __________________________________